Duyurular
Hava Durumu
Linkler
Resmi Gazete
MEGEP
MEBSİS
E-Okul
Mesleki ve Teknik Eğ. Gen. Müd.
Milli Eğitim Bakanlığı
E-Devlet
Sağlık Eğitimciler Derneği
Anket
Diyarbakır Ansiklopedisi’ne nereden ulaştınız.
İnternet - Google
Arkadaş Tavsiyesi
Televizyon-Medya
Hızlı Sipariş
Müfredat Programları \ Hemşirelik Alanı Müfredat Programları \ X. SINIF KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIM DERSİ

 
HEMŞİRELİK ALANI

X. SINIF

KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ

ÖĞRETİM PROGRAMI 

 

GENEL AMAÇ:

 

Kadın hastalıkları hakkında gerekli bilgi sahibi olmak, gerektiğinde hasta bakımı verebilmek ve Aile Planlaması hizmetlerini bilerek uygulamak.

 

AMAÇLAR:

 

1. Kadın ve ana sağlığı bilgisine sahip olmak ve gerekli bakımı vermek

2. Ana Sağlığının ülke açısından önemini kavramak.

3. Kadın sağlığını etkileyen faktörleri ve ölçütleri kavrayarak gerekli önlemleri almak.

 4. Kadın genital organlarının anatomi ve fizyolojisini bilmek.

 5.  Kadın genital organları ile ilgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak.

6.Kadın hayatının dönemleri ve özelliklerini kavramak.

7. Gebelik ve fetüs fizyolojisini kavramak.

8. Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası bakımı kavramak.

9.Kadın hastalıklarını ve jinekolojik bakımını bilmek, Kadın sağlığı konusunda gerekli eğitimi yapmak.

10. Aile Planlaması hizmetlerini yürütmek.

 

AÇIKLAMALAR:

 

1.   Bu ders diğer ilgili derslerle bağlantı kurularak işlenmelidir.

2.   Her dersin başında ’’Dersin Amaçları’ açıklanmalıdır.

3.   Mesleki eğitimin öğretiminde öğretimi merkeze alan yöntemler, bireysel öğretimi esas alan yöntemler, katılımcı yöntemler, öğrenci ile öğretmen etkileşimini esas alan yöntemler kullanılmalıdır.

4.   Dersin işlenişi sırasında anlatım, yazma, zihinsel imge oluşturma, benzetim yapma, soru- cevap, rol yapma, drama, tartışma, beyin fırtınası, problem çözme, gezi –gözlem, araştırma, uygulama, örnek olay incelemesi,  vaka tartışması, proje, ödev çalışması, gibi çeşitli yöntem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin derse katılımlarının bilgi ve beceri kazanımlarının artırılması sağlanmalıdır.

5.   Açık uçlu anlamlı ve derinliği olan sorularla öğrencilerin düşünmeleri, sorgulama ve soru sorma becerileri geliştirilmelidir.

6.   Öğrenme-öğretme sürecinin gerçek yaşamda karşılaşılan düzeyde olmasına dikkat edilmelidir.

7.   Grupla çalışma yöntem ve tekniklerine önem verilmelidir.

8.   Öğrenme öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları etrafında yoğunlaştırılmalıdır.

9.   Öğrencilerin geniş bir bakış açısı kazanmaları için, devamlı farklı ve alternatif görüşler sunulmalıdır.

10.         Öğrenme-öğretme süreci bütüncül olarak tasarlanmalıdır.

11.         Ders işlenirken konunun özelliğine göre seçilen görsel, işitsel vb. eğitim araç gereçlerinin kullanılmasına önem verilmelidir.

12.         Konular işlenirken imkânlar ölçüsünde somut örneklerden faydalanılmalıdır.

13.         Dersin başında geçmiş konular tekrar edilmelidir.

14.         Ders işlenirken teorik bilgilerle uygulamalı eğitim arasında bağlantı kurulmalıdır.

15.          Her dersin sonunda derste edinilen bilgi ve becerilerin pratikte kullanılabilirliği ile                bağlantı kurulmalıdır.

16.         Her dersin sonunda, konunun değerlendirilmesi yapılarak eski bilgiler ile pekiştirici açıklamalar yapılmalıdır.

17.         Konular işlenirken yatak, doğum ve bebek maketi, tıbbi araç-gereç ve malzeme, afiş, şema, bilgisayar, vb. kullanılmalıdır.

18.         Ders işlenirken konuya ilişkin vaka örneklerine yer verilmelidir.

19.         Her dersin sonunda, konunun değerlendirilmesi yapılarak eski bilgiler ile pekiştirici açıklamalar yapılmalıdır.

20.         Aynı dersi veren öğretmenlerle işbirliği yapılmalıdır.

21.         Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı dersi ile bağlantılı diğer ders öğretmenleriyle işbirliği yapılmalıdır.

22.         Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı dersi ile ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikler takip edilerek, öğrencilere aktarılmalıdır.

23.         Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine uygun olarak ölçme değerlendirme teknikleri uygulanarak ölçme ve değerlendirme yapılmalıdır.

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı dersi için;

·                Çoktan seçmeli testler

·                Doğru-yanlış soruları

·                Eşleştirme soruları

·                Tamamlama (boşluk doldurma)  soruları

·                Kısa cevaplı yazılı yoklamalar

·                Uzun cevaplı yazılı yoklamalar

·                Soru-cevap

Şeklinde ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılır.

 

ÜNİTELER:

 

ÜNITE I- KADIN SAĞLIĞINA GİRİŞ

1.    Kadın ve Ana Sağlığının Önemi

2.    Kadın Sağlığını Etkileyen Faktörler ve Alınacak Önlemler

2.1. Aşırı Doğurganlık

2.2. Eğitim Düzeyi

2.3. Annenin Doğumdaki Yaşı

2.4. Çocuk Sayısı

2.5. Beslenme Durumu

3.    Kadın ve Ana Sağlığı İle İlgili Ölçütler

 

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

1.    Genital Organlar

1.1.        Dış Genital Organlar

1.2.        İç Genital Organlar

1.3.        Kemik Kısımları (Pelvis )

2.    Siklus Oluşumu ve Hormonlar

2.1.        Oval ve Menstrual Siklus Halkası

2.2.        Hormonlarm Siklus Regülâsyonu

2.3.        Endometrial ve Ovarial Değişiklikler

 

ÜNITE III- KADIN HAYATININ DÖNEMLERİ

1.    Puberte Dönemi

2.    Seksüel Ergenlik  (Doğurganlık) Dönemi

3.    Klimakterium ve Menopoz Dönemi

4.    Senium (Yaşlılık) Dönemi

 

ÜNITE IV- GEBELİK FİZYOLOJİSİ

1.    Fertilizasyon (Döllenme )

2.    Zigotun Çoğalma, Büyüme ve Taşınması

3.     İmplantasyon (yuvalanma)

4.     Desidua ve Korion Zarları

5.     Gebelikte Meydana Gelen Değişiklikler

5.1. Genital Organlar ve Memelerdeki Fizyolojik Değişiklikler

5.2.  Gebelik Tanısı

 

ÜNİTE V- FETUS FİZYOLOJİSİ

1.    Plasenta

1.1.       Plasentanın Oluşumu ve Gelişimi

1.2.       Plasentanın Yapısı Fonksiyonları ve Hormonları

2.    Amnios Kesesi ve Amnios Sıvısı

3.    Embriyonun Gelişmesi

4.    Göbek Kordonu

5.     Fetal Dolaşım Fizyolojisi

6.    Fetüsün Aylara Göre Büyüme ve Gelişimi

 

ÜNİTE VI: DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM

       1.Gebe Muayene Yöntemleri ve Gebe Bakımı

1.1. Gebe Muayenesinde Yapılan İşlemler

1.2. Gebe Bakımı ile İlgili Eğitim

2.    Riskli Gebelik ve Hemşirelik Bakımı

2.1. Gebelik Öncesi Risk Faktörleri

2.1.1.         Kronik Hastalıklar ve Gebelik

2.1.2.         Adölesan ve İleri Yaş Gebeliği

2.1.3.  RH Uyuşmazlığı

2.2. Gebelikte Ortaya Çıkan Risk Faktörleri

2.2.1. Gebeliğe Bağlı Ortaya Çıkan Hastalıklar

2.2.2. Doğum Öncesi Kanamalar

2.2.3. Dış Gebelik

2.2.4. Çoğul Gebelik

2.2.5. Gebelik Zehirlenmeleri

 

ÜNİTE VII: DOĞUM EYLEMİ

1.    Normal Doğum Fizyolojisi

1.1. Anne Yönünden Doğum

1.1.1.   Doğum Yolu

1.1.2.   Doğum Belirtileri

1.1.3.    Ağrı mekanizması

1.2. Fetüs Yönünden Doğum

1.2.1.   Fetüs Başının Önemi, Süturları ve Fontaneller

1.2.2.   Fetüs Başının Kurtarılması

1.2.3.   Omuzların Kurtarılması

1.3. Doğuma Yardım ve Takip

1.3.1.   Açılma

1.3.2.   Atılma

1.3.3.   Kurtulma

1.3.4.   Doğum Sonu Bakım

2.       Doğum Sonrası Gelişilebilecek Komplikasyonlar ve Hemşirelik Bakımı

2.1. Doğum Sonu Kanamalar

2.1.1.   Doğum Travmaları

2.1.2.   Atonik Kanamalar

2.1.3.   Kan Pıhtılaşma Mekanizma Bozuklukları

2.1.4.   Plesanta ve Zar Retansiyonu

3.    Doğumla İlgili Riskli Durumlar

3.1. Ağrı Mekanizması Anomalileri

3.2. Habitus Anomalileri

3.3. Geliş Anomalileri

3.4. Pelvis Anomalileri

3.5. Fetüs Anomalileri

3.6. Doğum Yolu Anomalileri

3.7. Amnios Sıvısının Anomalileri

3.8. Kordon Anomalileri

3.9. Plasenta Anomalileri

 3.10.Postterm Gebelik (sürmatürasyon)

 

ÜNİTE VIII: DOĞUM SONRASI BAKIM

1.    Puerperium ve Laktasyon (Lohusalık ve Süt Salgılama)

1.1. Puerperium Fizyolojisi

1.1.1.   İnvolusyon

1.1.2.    Loşi ve Karakteri

1.2. Lohusalık Bakımı ve Eğitimi

1.2.1.   Laktasyon Fizyolojisi

1.2.2.   Anne Sütünün Önemi ve Özellikleri

1.2.3.    Meme Bakımı, Emzirme Tekniği ve Annenin Eğitimi

2.     Yeni Doğan Fizyolojisi ve Bakımı

2.1. Bebek Bakımı ve Muayenesi

2.2. Yeni Doğanın Beslenmesi

2.3. Özel Durumları Olan Bebeklerde Teşhis ve Bakım

2.3.1.   Prematüre, Postmatüre ve Düşük Ağırlıklı Bebek

2.3.2.   Konjenital Anomalilerin Saptanması

 

ÜNİTE IX- KADIN HASTALIKLARI VE BAKIMI (JİNEKOLOJİ)

1.    Kadın Hastalıklarında Uygulanan Muayene Metotları

1.1.    Anemnez

1.2.    Jinekolojik Muayene

1.3.    Bimanuel Muayene

1.4.    Spekulum Muayene

1.5.    Rektal Muayene

1.6.    Dış Muayene

1.7.    Özel Muayene Şekilleri

1.8.    Diğer Jinekolojik İşlemler

1.9.    Kadın Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri

2.    Menstrual Siklus Anomalileri

2.1.    Amenore

2.2.    Hipermenore

2.3.    Siklus Tempo Anomalileri

2.4.    Dismenore

2.5.    Premenstrual Sendrom

2.6.    Disfonksiyonel Uterus Kanamaları

3.    Kadın Üreme Organlarının Anomalileri

3.1.    Aplasia

3.2.    Cynetresia

3.3.    Çift Malformasyonlar

4.    Uterusa Ait Pozisyon Bozuklukları

4.1.    Retroversion

4.2.    Antifleksion

4.3.    Prolapsus

5.    Kadın Üreme Organlarının Enfeksiyonları 

5.1.    Akıntılı Enfeksiyonlar

5.1.1.   Trichomonalis Vaginalis

5.1.2.   Moniliazis ( albicans )

5.2.    Cinsel Temasla Bulaşan Enfeksiyonlar

5.2.1.   Gonore

5.2.2.    Sifilis

5.2.3.   Yumuşak şankr

5.2.4.    AIDS

5.3.    Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek Septik Enfeksiyonlar

5.3.1.   Servisitler

5.3.2.    Serviks Erezyonu,

5.3.3.   Ekteropion,

5.3.4.   Endometritis

5.3.5.   Endometriozis

5.3.6.   Tuba Enfeksiyonları,

5.3.7.   Salpingo-ooforitis,

5.3.8.   Parametritis,      

5.3.9.   Peritonitis

5.3.10.Puerperalis

5.3.11.Meme İltihapları

6.     Üregenital Fistüller

6.1.    Cerrahi Fistüller

6.2.    Doğumla İlgili Fistüller

6.3.    Kanser Fistülleri

7.    Üreme Organlarının Tümörleri

7.1.    Vulva Tümörleri

7.2.    Vajina Tümörleri

7.3.    Solit Tümörleri

7.4.    Uterus Tümörleri

7.5.    Tuba Tümörleri

7.6.    .Over Tümörleri

7.7.    .Kistler

7.8.    .Over Kistleri

7.9.    Over Sarkom ve Fıbromları

8.    Üremenin Olmadığı Durumlar

8.1.    İnfertilite

8.2.     Menapoz

8.3.    Histerektomi

 

ÜNİTE X- AİLE PLANLAMASI

1.    Aile Planlaması İle İlgili Kavramlar

2.    Aile Planlamasının Amacı

3.    Aile Planlaması Hizmetleri

3.1.    Aile Planlamasında Toplumu Tanımanın Önemi

3.2.     Aile Planlaması Hizmetlerini Etkileyen Faktörler

3.3.    Aile Planlaması Hizmetlerinde Hemşirenin Görev Yetki ve Sorumlulukları

3.4.    Aile Planlaması Hizmetlerinde Danışmanlık Hizmetleri

4.    Gebelikten Korunma Yöntemleri

4.1. Etkili Modern Yöntemler

4.1.1.   Hormonal Kontraseptifler

4.1.2.   Rahim İçi Araçlar (RIA)

4.1.3.   Kondom

4.1.4.   Cerrahi Sterilizasyon

4.1.5.   Vajinal Bariyer Yöntemleri

4.2. Etkisi Sınırlı Geleneksel Yöntemler

4.2.1.   Laktasyon

4.2.2.   Takvim Yöntemi

4.2.3.   Coitus İnterraptus

4.2.4.   Spermisitler

4.2.5.   Vajinal Yıkama

 

© 2013 Halil POLAT - Resmi Web Sitesi - Tüm Hakları Saklıdır. | Tasarım: AKSETWEB