Duyurular
Hava Durumu
Linkler
Resmi Gazete
MEGEP
MEBSİS
E-Okul
Mesleki ve Teknik Eğ. Gen. Müd.
Milli Eğitim Bakanlığı
E-Devlet
Sağlık Eğitimciler Derneği
Anket
Diyarbakır Ansiklopedisi’ne nereden ulaştınız.
İnternet - Google
Arkadaş Tavsiyesi
Televizyon-Medya
Hızlı Sipariş
Müfredat Programları \ Hemşirelik Alanı Müfredat Programları \ X - XI SINIF EPİDEMİYOLOJİ ve BİYOİSTATİSTİK DERSİ

 HEMŞİRELİK ALANI

X VE XI SINIF

EPİDEMİYOLOJİ ve BİYOİSTATİSTİK DERSİ

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

 

 

GENEL AMAÇ

 

Epidemiyoloji ve biyoistatistiğin önemini, sağlık hizmetlerinde kullanım alanlarını kavramak ve epidemiyolojik, istatistiksel çalışmalarda kullanım bilgi ve becerisi kazanmak.

 

 

AMAÇLAR

 

 1. Epidemiyolojinin önemini ve sağlık hizmetlerinde kullanım yerlerini bilmek.
 2. Epidemiyolojide kullanılan araştırma yöntemlerini ve önemli değişkenleri bilmek.
 3. Salgınlar epidemiyolojisi ile ilgili kavramlarını bilmek.
 4. Salgınlarda gerekli tedbirleri almak.
 5. Biyoistatistiğin önemini ve sağlık hizmetlerinde kullanım amaçlarını kavramak.
 6. Veri özellikleri ve veri toplama yöntemleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak.
 7. Verilerin sınıflandırma kurallarını bilmek ve sınıflandırma becerisini kazanmak.
 8. Elde ettiği verileri tablo ve grafikler halinde gösterme bilgi ve becerisine sahip olmak.
 9. Verilerin merkezi eğilim ve dağılım ölçümlerinin önemini bilmek, hesaplama bilgi ve becerisi kazanmak.
 10. Toplumun nüfus yapısı ve özelliklerini bilmek.
 11. Sağlık hizmetlerinde kullanılan hız ve oranlarla ilgili bilgi ve hesaplama becerisi kazanmak.

 

AÇIKLAMALAR:

 

 1. Bu ders diğer ilgili derslerle bağlantı kurularak işlenmelidir.
 2. Her dersin başında ’’Dersin Amaçları’ açıklanmalıdır.
 3.  Mesleki eğitimin öğretiminde öğretimi merkeze alan yöntemler, bireysel öğretimi esas alan yöntemler, katılımcı yöntemler, öğrenci ile öğretmen etkileşimini esas alan yöntemler kullanılmalıdır.
 4. Anlatım, sesli okuma, yazma, zihinsel imge oluşturma, benzetim yapma, soru- cevap, rol yapma, drama, tartışma, beyin fırtınası, problem çözme, gezi –gözlem, araştırma, uygulama, örnek olay incelemesi,  vaka tartışması, proje, ödev çalışması, gibi çeşitli yöntem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin derse katılımlarının bilgi ve beceri kazanımlarının artırılması sağlanmalıdır.
 5. Açık uçlu anlamlı ve derinliği olan sorularla öğrencilerin düşünmeleri, sorgulama ve soru sorma becerileri geliştirilmelidir.
 6. Öğretme-öğretme sürecinin gerçek yaşamda karşılaşılan düzeyde olmasına dikkat edilmelidir.
 7. Grupla çalışma yöntem ve tekniklerine önem verilmelidir.
 8. Öğrenme öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları etrafında yoğunlaştırılmalıdır.
 9. Öğrencilerin geniş bir bakış açısı kazanmaları için, devamlı farklı ve alternatif görüşler sunulmalıdır.
 10. Öğrenme-öğretme süreci bütüncül olarak tasarlanmalıdır.
 11. Ders işlenirken konunun özelliğine göre seçilen görsel, işitsel vb. eğitim araç gereçlerinin kullanılmasına önem verilmelidir.
 12. Konular işlenirken imkânlar ölçüsünde somut örneklerden faydalanılmalıdır.
 13. Ders işlenirken teorik bilgilerle uygulamalı eğitim arasında bağlantı kurulmalıdır.
 14. Dersin başında geçmiş konular tekrar edilmelidir.
 15. Her dersin sonunda, derste edinilen bilgi ve becerilerin pratikte (mezuniyet sonrası)

kullanılabilirliği ile bağlantı kurulmalıdır.

 1. Her dersin sonunda, konunun değerlendirilmesi yapılarak eski bilgiler ile pekiştirici açıklamalar yapılmalıdır.
 2. Konular işlenirken afiş, şema, bilgisayar vb. kullanılmalıdır.
 3. Ders işlenirken Sağlık Bakanlığının veri toplama form ve kartları, bilgisayar, örnek tablo ve grafik yazılımları ve istatistik veri formları kullanılmalıdır.
 4. Tekniğine uygun veri toplama, sınıflandırma, tablo ve grafik çizme yöntemlerini kullanarak örnek çalışmalar yapılmalıdır.
 5. Aynı dersi veren öğretmenlerle işbirliği yapılmalıdır.
 6. Epidemiyoloji ve biyoistatistik dersi ile bağlantılı diğer ders öğretmenleriyle işbirliği yapılmalıdır.
 7. Epidemiyoloji ve biyoistatistik dersiyle ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikler takip edilerek, öğrencilere aktarılmalıdır.
 8. Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine uygun olarak ölçme değerlendirme teknikleri uygulanarak ölçme ve değerlendirme yapılmalıdır.

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

Epidemiyoloji ve Biyoistatistik dersi içeriğine uygun;

·                Çoktan seçmeli testler,

·                Doğru-yanlış soruları,

·                Eşleştirme soruları,

·                Tamamlama (boşluk doldurma)  soruları,

·                Kısa cevaplı yazılı yoklamalar,

·                Uzun cevaplı yazılı yoklamalar,

·                Soru-cevap,

şeklinde ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılır.

 

 

ÜNİTELER:

 

ÜNİTE I: EPİDEMİYOLOJİYE GİRİŞ

 1. Epidemiyoloji ile İlgili Kavramlar

1.1.    Epidemiyolojinin Önemi

1.2.    Epidemiyolojinin Amaçları

 1. Epidemiyolojinin Kullanım Alanları

2.1.    Toplumun Sağlık Düzeyinin Belirlenmesi

2.1.1. Toplumun Sağlık Düzeyinin Zamanla Değişiminin İncelenmesi

2.2.    Toplumun Sağlık Sorunlarının Tespit Edilmesi

2.3.    Hastalıkların Doğal Seyrinin İncelenmesi

2.4.    Hastalık Nedenlerinin Ortaya Çıkarılması

2.5.    Hastalıklardan Korunma Yollarının Tespiti

2.6.    Tedavi Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

2.7.    Sağlık Hizmetlerinin Planlanması ve Değerlendirilmesi

2.8.    Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi

2.9.    Hastalıkların Sınıflandırılması

 

 

ÜNİTE II: EPİDEMİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEM VE ÖNEMLİ DEĞİŞKENLER

 1. Epidemiyolojide Kullanılan Yöntemler

1.1.    Epidemiyolojide Araştırmanın Önemi

1.2.    Epidemiyolojide Kullanılan Araştırma Yöntemleri

1.2.1.   Tanımlayıcı Araştırmalar

1.2.2.   Çözümleyici (Analitik ) Araştırmalar

1.2.3.   Deneysel Araştırmalar

1.3.    Epidemiyolojik İncelemelerde Kullanılan Önemli Değişkenler

1.3.1.   Kişi Özellikleri

1.3.2.   Yer Özellikleri

1.3.3.   Zaman Özellikleri

 

 

ÜNİTE III: SALGINLAR EPİDEMİYOLOJİSİ

A.    Salgınla İlgili Genel Bilgiler

1.    Salgınla İlgili Terimler

2.    Salgın Tipleri

B.    Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş

C.   Salgın Çıkmadan Önce Alınacak Tedbirler.

1.    Kişiye Yönelik Tedbirler

2.    Çevreye Yönelik Tedbirler

D.   Salgın Çıktıktan Sonra Alınacak Tedbirler

1.    Konağa Yönelik Tedbirler

2.    Bulaşma Yollarına Yönelik Tedbirler

3.    Kaynağa Yönelik Tedbirler

 

 

ÜNİTE IV: BİYOİSTATİSTİK

 1. Biyoistatistik ve İstatistikle İlgili Temel Kavramlar

1.1.    Biyoistatistiğin Amaçları

1.2.    Biyoistatistiğin Sağlık Alanında Kullanımı

1.2.1.   Sağlık Hizmetlerinin Planlamasında Biyoistatistiğin Kullanılması

1.2.2.   Toplumun Sağlık Düzeyinin Ölçülmesinde Biyoistatistiğin Kullanılması

1.2.3.   Yapılan Hizmetin Gösterilmesinde Biyoistatistiğin Kullanılması

1.2.4.   Bilimsel Çalışmalarda Biyoistatistiğin Kullanılması

1.2.5.   Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Biyoistatistiğin Kullanılması

1.2.6.   Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinde Biyoistatistiğin Kullanılması

1.2.7.   Toplumsal Değişimlerin İncelenmesinde Biyoistatistiğin Kullanımı

 

 

ÜNİTE V: BİYOİSTATİSTİKİ VERİ TOPLAMA VE SINIFLANDIRMA

 1. Örnekleme

1.1.    Evren ve örnek

1.2.    Örnek seçimi

1.3.    Örnekleme yöntemleri

1.3.1. Olasılı olmayan Örnekleme Teknikleri

1.3.2. Olasılı Örnekleme Teknikleri

 1. Veri Toplama Yöntemleri

2.1.    Verinin Özellikleri

2.1.1.   Verinin Özelliklerini Etkileyen Etmenler

2.2.    Veri Toplama Yöntemlerinin Sınıflandırılması

2.2.1.   Sistematik Veri Toplama Yöntemleri

2.2.1.1.     Kayıtlar

2.2.1.2.     Sayımlar

2.2.1.3.     Özel Bildirimler

2.2.2.   Özel Veri Toplama Yöntemleri

2.2.2.1.     Gözlem

2.2.2.2.     Anket

2.2.2.3.     Deneyler

2.2.2.4.     Taramalar

2.2.2.5.     Muayeneler

 1. Sağlık Hizmetlerinde Veri Toplama Sistemi

3.1.       Elektronik Ortamda Veri Bildirimi

3.2.       Veri Toplama Formları

3.2.1.   Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Formlar

3.2.2.   İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Formlar

 1. Verilerin Ayrımı
 2. Verilerin Sınıflandırılması

5.1.       Sınıflandırma Kuralları

5.2.       Sınıflandırma Tekniği

5.3.       Her Sınıfa Düşen Frekans (Sıklık) Dağılımı

 

 

ÜNİTE VI: VERİLERİ TABLO VE GRAFİKLE GÖSTERME

1.                  Tablo Yapım Yöntemi

1.1.              Tabloların Ortak Özellikleri

1.2.              Tablo Yapımında Dikkat Edilecek Kurallar

2.                   Kullanılan Tablo Tipleri

2.1.              Marjinal Tablo

2.2.              Çapraz Tablo

3.                  Grafik Yapım Yöntemi

3.1.              Çubuk (Bar) Grafik

3.2.              Çizgi Grafik

3.3.              Histogram

3.4.              Dağılım Poligonu

3.5.              Daire Grafik

 

 

ÜNİTE VII: MERKEZÎ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ  (ORTALAMALAR)

1.                  Aritmetik Ortalama  ( Mean)

1.1.              Sınıflandırılmamış Verilerde Aritmetik Ortalamanın Hesaplanması

1.2.              Sınıflandırılmış Verilerde Aritmetik Ortalamanın Hesaplanması

1.3.              Aritmetik Ortalamanın Özellikleri

2.                   Ortanca (Medyan)

2.1.              Sınıflandırılmamış Verilerde Ortancanın Hesaplanması

2.2.              Sınıflandırılmış Verilerde Ortancanın Hesaplanması

2.3.              Ortancanın Özellikleri

3.                  Tepe Değer (Mod)

3.1.              Sınıflandırılmamış Verilerde Tepe Değerinin Hesaplanması

3.2.              Sınıflandırılmış Verilerde Tepe Değerinin Hesaplanması

3.3.              Tepe Değerinin Özellikleri

4.                  Aritmetik Ortalama, Ortanca ve Tepe Değeri İlişkileri

 

 

ÜNİTE VIII: DAĞILIM ÖLÇÜLERİ

1.                  Dağılım (Yayılma) Ölçüleri

1.1.              Yayılma Genişliği

1.2.              Standart Sapma

1.2.1.          Sınıflandırılmamış Verilerde Standart Sapma

1.2.2.          Sınıflandırılmış Verilerde Standart Sapma

1.3.              Varyasyon Katsayısı (Değişim Katsayısı)

1.4.              Çeyrek Sapma

1.4.1.          Sınıflandırılmamış Verilerde Çeyrek Sapma

1.4.2.          Sınıflandırılmış Verilerde Çeyrek Sapma

1.5.              Standart Hata

 

 

ÜNİTE IX: TOPLUMUN NÜFUS YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1.    Nüfusun Büyüklüğünü ve Yapısını Etkileyen Faktörler

1.1. Doğumlar

1.2. Ölümler

1.3. Göçler

2.    Nüfus Veri Kaynakları

2.1. Nüfus Sayımları

2.2. Nüfus Araştırmaları

2.3. Nüfusa İlişkin Kayıtlar

3.    Nüfusun Değerlendirilmesi

4.    Nüfusla İlgili Hız ve Oranlar

5.    Nüfus Piramitleri

5.1. Nüfus Piramidinin Çizimi

5.2. Nüfus Piramitlerinin Yorumlanması

 

 

ÜNİTE X:SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖNEMLİ HIZ VE ORANLAR

1.    Hız ve Oran

1.1. Oran, Orantı, Hız

2.    Doğumlarla (Fertilite) İlgili Hızlar

2.1. Kaba Doğum Hızı

2.2. Üreme hızı

2.3. Genel Doğurganlık Hızı

2.4. Yaşa Özel Doğurganlık Hızı

2.5. Evli Kadınlara Özel Doğurganlık Hızı

3.    Ölümlerle (Mortalite) İlgili Hızlar

3.1. Kaba Ölüm Hızı

3.2. Yaşa Özel Ölüm Hızı

3.3. Cinsiyete Özel Ölüm Hızı

3.4. Ana Ölüm Hızı

3.5. Bebek Ölüm Hızı

3.6. Ölü Doğum Hızı

3.7. Düşük Hızı

4.    Hastalıklarla (Morbidite) İlgili Hızlar

4.1. İnsidans Hızı

4.2. Prevalans Hızı

4.3. Fatalite Hızı

 

ÜNİTE XI: BİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLAR

1, Yurt İçi Bildirimi Zorunlu Hastalıklar

2, Uluslararası Bildirimi Zorunlu Hastalıklar

 

© 2013 Halil POLAT - Resmi Web Sitesi - Tüm Hakları Saklıdır. | Tasarım: AKSETWEB