Duyurular
Hava Durumu
Linkler
Resmi Gazete
MEGEP
MEBSİS
E-Okul
Mesleki ve Teknik Eğ. Gen. Müd.
Milli Eğitim Bakanlığı
E-Devlet
Sağlık Eğitimciler Derneği
Anket
Diyarbakır Ansiklopedisi’ne nereden ulaştınız.
İnternet - Google
Arkadaş Tavsiyesi
Televizyon-Medya
Hızlı Sipariş
Müfredat Programları \ Hemşirelik Alanı Müfredat Programları \ X. SINIF DAHİLİYE HASTALIKLARI VE BAKIM DERSİ

 HEMŞİRELİK ALANI

 X. SINIF

DÂHİLİYE HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

 

GENEL AMAÇ:

Dâhili hastalıklarda, bütüncül yaklaşım ilkesi doğrultusunda hemşirelik bakımı yapabilecek bilgi ve beceri kazandırmak.  

 

AMAÇLAR:

 1. Hastanın ihtiyaçlarını tespit edip gidermek.
 2. Sıvı-elektrolit, asit-bazı dengesini bozan durumları bilerek, gerekli tedaviyi uygulamak.
 3. Şok çeşitlerine uygun hemşirelik bakımı vermek.
 4. Kardiovasküler sistem hastalıklarında uygun hemşirelik bakımı ve diyeti uygulamak.
 5. Solunum sistemİ hastalıklarında uygun hemşirelik bakımı ve diyeti uygulamak.
 6. Üriner sistem hastalıklarında uygun hemşirelik bakım ve diyeti uygulamak.
 7. Gastro- intestinal sistem hastalıklarında uygun hemşirelik bakım ve diyeti uygulamak.
 8. Endokrin sistem hastalıklarında uygun hemşirelik bakım ve diyeti uygulamak.
 9. Kan hastalıklarının sınıflandırmasını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak.
 10. Sinir sistemi hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak ve sinir sistemi hastalıklarında hemşirelik bakımı yapmak,
 11. Eklem hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak ve hemşirelik bakımı yapmak,
 12. Alerji hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak ve alerji hastalıklarında hemşirelik bakımı yapmak,
 13. Cilt hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak ve deri hastalıklarında hemşirelik bakımı yapmak,
 14. Onkoloji hemşireliği ve bakımını uygulamak.

 

AÇIKLAMALAR:

 

1- Bu ders diğer ilgili derslerle bağlantı kurularak işlenmelidir.

2- Her dersin başında ’’Dersin Amaçlan’’ açıklanmalıdır.

3- Ders işlenirken ’’Katılımcı Eğitim Yöntemleri’’ uygulanarak öğrencilerin derse katılımlarının arttırılması sağlanmalıdır.

4- Ders işlenirken konunun özelliğine göre seçilen eğitim araç ve gereçlerinin kullanılmasına önem verilmelidir.

5- Meslek deontolojisi prensipleri içinde canlı modelle çalışmaya önem verilmelidir .

6- Konular işlenirken imkanlar ölçüsünde somut örneklerden faydalanılmalıdır.

7- Ders işlenirken teorik bilgilerle, uygulamalı eğitim arasında bağlantı kurulmalıdır .

8- Her dersin sonunda; derste edinilen bilgi ve becerilerin pratikte (mezuniyet sonrası ) kullanılabilirliği ile bağlantı kurulmalıdır .

9- Her dersin sonunda, konunun değerlendirilmesi yapılarak, eski bilgileri pekiştirici açıklamalar yapılmalıdır.

1 0- Aynı dersi veren öğretmenlerle işbirliği yapılmalıdır .

11-Bu dersin uygulamasını yaptıran öğretmenle işbirliği yapılarak teorik eğitimle uygulamalı eğitimin paralelliği sağlanmalıdır .

12-Günün şartlarına göre ders ile ilgili yenilikler takip edilerek öğrencilere aktarılmalıdır .

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

Dahiliye Hastalıkları ve Bakımı dersi için;

·                Çoktan seçmeli testler

·                Doğru-yanlış soruları

·                Eşleştirme soruları

·                Tamamlama (boşluk doldurma)  soruları

·                Kısa cevaplı yazılı yoklamalar

·                Uzun cevaplı yazılı yoklamalar

·                Soru-cevap

Şeklinde ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılır.

 

ÜNİTELER:

 

ÜNİTE I- HASTANIN İHTİYAÇLARI

 1. İç Hastalıkları Kliniğinde Yatan Hastaların Temel Gereksinimleri
 2. İç hastalıkları hemşireliğinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
 3. Ağrı ve Ağrılı Hastada Hemşirelik Yaklaşımları

3.1.        Ağrının Algılanması ve Fizyolojisi

3.2.        Ağrıyı Etkileyen Faktörler

3.3.         Ağrının Sınıflandırılması

3.4.        Ağrıya Karşı Organizmanın Reaksiyonları

3.5.         Ağrının Değerlendirilmesi

3.6.        Ağrının Tedavisinde Hemşirelik Yaklaşımları

 

ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ

1.     Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı

1.1.        Su- sodyum Dengesizlikleri

1.2.        Potasyum Dengesizlikleri

1.3.        Kalsiyum Dengesizlikleri

1.4.        Magnezyum Dengesizlikleri

1.5.        Klor Dengesizlikleri

2.     Asit-baz dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı

2.1.        Hidrojen iyonu dengesizlikleri

2.2.        Asidoz

2.3.        Alkaloz

 

ÜNİTE Ill- ŞOK VE HEMŞİRELİK BAKIMI

1.    Şokun Fizyopatolojisi ve Evreleri

2.    Şokun Sınıflandırılması

2.1. Hipovolemik Şok ve Hemşirelik Bakımı

2.2. Kardiojenik Şok ve Hemşirelik Bakımı 

2.3. Nörojenik Şok ve Hemşirelik Bakımı

2.4. Vazojenik Şok ve Hemşirelik Bakımı 

          2.4.1. Toksik Şok

          2.4.2. Anaflaktik Şok

 

ÜNİTE IV- KARDİO-VASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI

 1. Kardiovasküler Hastalıklarda Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirelik Bakımı
 2. Kardiovasküler Sistem Hastalıklarında Genel Belirtiler
 3. Kalp Ritim Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı
 4. Kalp Yetmezliği

4.1. Sağ Kalp Yetmezliği

4.2. Sol Kalp Yetmezliği

4.3. Konjestif Kalp Yetmezliği

 1. Kalp Dokusunu Etkileyen Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı

5.1. Romatoid Fever

5.2. Endokardit

5.3. Myokardit

5.4. Perikardit

 1. Kalp Kapak Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

6.1. Mitral Stenozu (Mitral Darlığı)

6.2. Mitral Yetmezliği

6.3. Triküspit Stenozu (Triküspit Darlığı)

6.4. Triküspit Yetmezliği

6.5. Aort Yetmezliği

 1. Koroner Damar Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

7.1. Koroner Skleroz

7.2. Anjina Pektoris

7.3. Miyokart İnfarktüsü

 1. Akciğer Ödemi ve Hemşirelik Bakımı
 2. Korpulmonale ve Hemşirelik Bakımı
 3. Hipertansiyon ve Hemşirelik Bakımı
 4. Periferik Damar Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

11.1.       Arterioskleroz

11.2.       Burger Hastalığı

11.3.       Raynaud Hastalığı

11.4.       Varisler

11.5.       Tromboflebit

11.6.       Flebotromboz

11.7.       Endarterit

 1. Kardiak Arrest ve Kardiopulmoner Resusitasyon
 2. Kalp ve Damar Hastalıklarından Korunma

 

ÜNİTE V: KAN HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

 1. Kan Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirelik Bakımı
 2. Kan Hastalıklarında Genel Belirtiler
 3. Anemiler ve Hemşirelik Bakımı

3.1.Demir Eksikliği Anemisi

3.2.Hemolitik Anemi

3.3.Pernisiyöz Anemi

3.4.Aplastik Anemi

3.5.Sickle Cell Anemi(Orak Hücreli Anemi)

3.6.Talesemi (Akdeniz Anemisi)

 1. Pıhtılaşma Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı

4.1.Hemofili

4.2.İdiopatik Trombositopenik Purpura (İTP)

 1. Lösemi ve Hemşirelik Bakımı

5.1.Akut Myeloid Lösemi (AML)

5.2.Kronik Myelositik Lösemi (KML)

5.3.Akut Lenfositik Lösemi (ALL)

5.4.Kronik Lenfositik Lösemi (KLL)

 1. Lenfoit Doku Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

6.1.Hodgkin Lenfoma

6.2.Hodgkin Dışı Lenfoma (Non-Hodgkin Lenfoma, NHL)

 

ÜNİTE VI- SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI

 1. Solunum Sistemi Hastalıklarında kullanılan tanı Yöntemleri ve hemşirelik bakımı
 2. Solunum Sistemi Hastalıklarında Genel Belirtiler
 3. Üst Solunum Yolu Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

3.1.Farenjit

3.2.Tonsillit

3.3.Rinit

3.4.Larenjit

3.5.Anjin

 1. Bronş Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

4.1.Bronşit

4.2.Bronşektazi

4.3.Bronşiyolit

4.4.Astım Bronşiyolit

 1. Akciğer Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

5.1.Pnömoni

5.2.KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı)

5.3.Atelektazi

5.4.Pulmoner Ödem

5.5.Akciğer Apsesi

5.6.Akciğer Embolisi ve İnfarktüsü

5.7.Akciğer Tüberkülozu

 1. Plevra Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

6.1.Ampiyem

6.2.Plörezi

 

ÜNİTE VII- SİNDİRİM SİSTEMİ SİSTEM HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI 

 1. Sindirim Sistemi Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirelik bakımı
 2. Sindirim Sistemi Hastalıklarında Genel Belirtiler
 3. Ağız, Diş Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

3.1.Gingivit

3.2.Monoliazis

 1. Özofagus Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

4.1 Akalazya

4.2 Kalazya

4.3 Gastro Özofagial Reflü

4.4 Peptik Özofajitler

 1. Mide ve Duedonum Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

5.1. Gastrit

5.2. Mide Ülseri

5.3.Duedonum Ülseri

 1. İnce ve Kalın Bağırsak Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

6.1.Malabsorbsiyon Sendromu

6.2.Ülseratif Kolit

 1. Karaciğer ve Safra Kesesi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

7.1.Siroz

7.2.Kolesistit

7.3.Kolelityazis

 

ÜNİTE VIII- ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI

1.      Endokrin Sistem Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirelik Bakımı

2.      Endokrin Sistem Hastalıklarında Genel Belirtiler

3.      Hipofiz Bezi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

3.1.Diabetes İnsiputus

3.2.Akromegali

3.3.Jigantizm (Devlik)

3.4.Dwarfizm (Cücelik)

4.      Tiroid Bezi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

4.1.Hipertiroidi

4.2.Hipotiroidi

4.3.Kreatenizm

4.4.Tiroiditler

5.      Paratiroid Bezi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

5.1.Hiperparatiroidi

5.2.Hipoparatiroidi

6.       Pankreas Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

6.1.Pankreatit

6.2. Diabetus Mellitus

7.      Adrenal Bez Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

7.1.        Addison Hastalığı

7.2.        Cushing Sendromu

 

UNITE IV- ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI

 1. Üriner Sistem Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirelik Bakımı
 2. Üriner Sistem Hastalıklarında Genel Belirtiler
 3. Böbrek Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

3.1.Böbrek Yetmezlikleri

3.1.1.    Akut Böbrek Yetmezliği

3.1.2.    Kronik Börek Yetmezliği

3.2.Piyelonefrit

3.3.Glomerulonefrit

3.4. Nefrotik Sendrom

3.5.Böbreğin Anatomik Bozuklukları

3.6.Hemodializ ve Peritoneal Diyaliz

 1. Mesane, Üretra Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

4.1.Sistit

4.2.Üretritis

 

ÜNİTE X- SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

 1. Sinir Sistemi Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirelik Bakımı
 2. Bilincin Değerlendirilmesi
 3. Sinir Sistemi Hastalıklarında Genel Belirtiler

4.      Bilinçsiz Hasta ve Hemşirelik Bakımı

5.      Santral Sinir Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

5.1.       Epilepsi

5.2.       Parkinson

5.3.       Migren

5.4.       Multipl Skleroz (MS)

5.5.       Alzheimer

5.6.       Myastania Gravis

5.7.       Meniere

5.8.       Merkezi Sinir Sisteminin Enfeksiyon Hastalıkları

6.       Serebrovasküler Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı

6.1.       Tromboz

6.2.       Emboli

6.3.       Beyin Kanamaları

 

ÜNİTE XI- KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

1.      Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirelik Bakımı

2.      Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Genel Belirtiler

3.       Artritler ve Hemşirelik Bakımı

3.1.         Ostreoartrit (Dejeneratif Artrit )

3.2.         Romatoid Artrit

3.3.         Gut Artriti

3.4.         Artrit Yapan Diğer Hastalıklar

4.      Osteoporozis ve Hemşirelik Bakımı

5.      Osteomalacia ve Hemşirelik Bakımı

6.      Osteomyelitis ve Hemşirelik Bakımı

7.      Kollajen Doku Hastalıkları ( Destek Doku Hastalıkları)

7.1.         Sistemik Lupus Eritamatozus (SLE)

7.2.          Sistemik Skleroz (Skleroderma)

7.3.         Poliarteritis Nodosa (PAN)

8.      Karpal Tünel Sendromu

 

ÜNİTE Xll- BAĞIŞIKLIK SİSTEM HASTALIKLAR VE HEMŞIRELİK BAKIMI

 1. Bağışıklık Sistem Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirelik Bakımı
 2. Bağışıklık Sistem Hastalıklarında Genel Belirtiler
 3. Bağışıklık Sistemi ile İlgili Patolojik Durumlar

3.1.        İmmün Sistem Yetersizlikleri

3.2.        Gammaglobulinopatiler

3.3.        Otoimmün Bozukluklar

3.4.        Alerji ve Hipersensitivite

3.4.1.   Alerjilerin Etyoloji ve Oluş Mekanizmaları

3.4.2.   Anaflaktik Şok

3.4.3.   Alerjik Nezle

3.4.4.    Besin Alerjisi

3.4.5.    Gastrointestinal Alerji

3.4.6.    Atonik Dermatit

3.4.7.    Ürtiker

3.4.8.    İlaç Alerjisi

3.4.9.   Serum Hastalığı

3.4.10.Alerji Hastalıklarında Genel Hemşirelik Bakımı

 

ÜNİTE XIII- CİLT HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

 1. Cilt Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirelik Bakımı
 2. Cilt Hastalıklarında Genel Belirtiler

3.      Elemanter Lezyonlar

3.1.  Primer Lezyonlar

3.2.  Sekonder Lezyonlar

4.      Benler (Nevus)

5.      Siğil (Verruka)

6.      Egzama (Dermatit)

7.      Sedef Hastalığı (Psöriasis)

8.      Mantar Enfeksiyonları

9.      Erizipel (Yılancık)

10.  Pyoderma (Deri İltihabı)

11.  Zona Zoster (Herpes Zoster)

12.  Cilt Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı

 

ÜNİTE XIV- ONKOLOJİ HEMŞİRELİGİ VE BAKIMI

 1. Kanserin Etyolojisi
 2. Kanserin Oluşumu ve Yayılımı
 3. Kanser Türleri
 4. Kanserde Belirti ve Bulgular
 5. Kanserde Kullanılan Tanı Yöntemleri
 6. Kanserde Tedavi Yöntemleri ve Hemşirelik Bakımı

6.1.Kemoterapi

6.1.1.    Kemoterapi Ünitesi

6.1.2.    Kemoterapide Kullanılan Malzemelerin Hazırlanması ve İmhasında Hemşirenin Sorumlulukları

6.1.3.    Kemoterapinin Yan Etkileri ve Hemşirelik Bakımı

6.2..Radyoterapi

6.2.1.     Radyoterapinin Uygulama Yolları

6.2.2.    Radyoterapinin Yan Etkileri ve Hemşirelik Bakımı

6.3.İmmünoterapi

6.4.Cerrahi Tedavi

 1. Kanserli Hastaya Psikolojik Yaklaşım
 2. Kanserli Hasta ve Ailesinin Eğitimi
 3. Kanserden Korunma ve Erken Tanının Önemi

 

© 2013 Halil POLAT - Resmi Web Sitesi - Tüm Hakları Saklıdır. | Tasarım: AKSETWEB