Duyurular
Hava Durumu
Linkler
Resmi Gazete
MEGEP
MEBSİS
E-Okul
Mesleki ve Teknik Eğ. Gen. Müd.
Milli Eğitim Bakanlığı
E-Devlet
Sağlık Eğitimciler Derneği
Anket
Diyarbakır Ansiklopedisi’ne nereden ulaştınız.
İnternet - Google
Arkadaş Tavsiyesi
Televizyon-Medya
Hızlı Sipariş
Müfredat Programları \ Hemşirelik Alanı Müfredat Programları \ IX. SINIF ANATOMİ-FİZYOLOJİ DERSİ

 

HEMŞİRELİK ALANI

X. SINIF

BİYOKİMYA DERSİ

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

            GENEL AMAÇ

Teşhis ve tedaviye yardımcı olmak amacı ile yapılan biyokimyasal ve diğer tetkiklerin yapılış amaçları ve klinik önemi hakkında bilgi sahibi olmak.

 

            AMAÇLAR

1.            Biyokimya bilim dalı ve biyolojik materyaller hakkında bilgi sahibi olmak.

2.            Biyolojik materyallerin alınması ve laboratuvara gönderilmesinde gerekli uygulamaları yapmak.

3.             İdrarda yapılan analizler ve analizlerin klinik önemini kavramak.

4.            Kanda yapılan analizler ve analizlerin klinik önemini kavramak.

5.            Diğer biyolojik materyallerde yapılan analizler ve analizlerin klinik önemini kavramak.

 

AÇIKLAMALAR:

1.    Bu ders diğer ilgili derslerle bağlantı kurularak işlenmelidir.

2.    Her dersin başında ’’Dersin Amaçları’ açıklanmalıdır.

3.     Mesleki eğitimin öğretiminde öğretimi merkeze alan yöntemler, bireysel öğretimi esas alan yöntemler, katılımcı yöntemler, öğrenci ile öğretmen etkileşimini esas alan yöntemler kullanılmalıdır.

4.    Anlatım, sesli okuma, yazma, zihinsel imge oluşturma, benzetim yapma, soru- cevap, rol yapma, drama, tartışma, beyin fırtınası, problem çözme, gezi –gözlem, araştırma, uygulama, örnek olay incelemesi,  vaka tartışması, proje, ödev çalışması, gibi çeşitli yöntem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin derse katılımlarının bilgi ve beceri kazanımlarının artırılması sağlanmalıdır.

 

5.    Açık uçlu anlamlı ve derinliği olan sorularla öğrencilerin düşünmeleri, sorgulama ve soru sorma becerileri geliştirilmelidir.

6.    Öğretme-öğrenme sürecinin gerçek yaşamda karşılaşılan düzeyde olmasına dikkat edilmelidir.

7.    Grupla çalışma yöntem ve tekniklerine önem verilmelidir.

8.    Öğrenme, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları etrafında yoğunlaştırılmalıdır.

9.    Öğrencilerin geniş bir bakış açısı kazanmaları için, devamlı farklı ve alternatif görüşler sunulmalıdır.

10. Öğrenme-öğretme süreci bütüncül olarak tasarlanmalıdır.

11. Ders işlenirken konunun özelliğine göre seçilen görsel, işitsel vb. eğitim araç gereçlerinin kullanılmasına önem verilmelidir.

12. Ders işlenirken teorik bilgilerle uygulamalı eğitim arasında bağlantı kurulmalıdır.

13. Ders işlenirken geçmiş konular tekrar edilmelidir.

14. Ders işlenirken laboratuvar analizlerine ilişkin vaka ve somut örneklere yer verilmelidir.

15. Her dersin sonunda, derste edinilen bilgi ve becerilerin pratikte (mezuniyet sonrası)

 kullanılabilirliği ile bağlantı kurulmalıdır.

16. Her dersin sonunda, konunun değerlendirilmesi yapılarak eski bilgiler ile pekiştirici açıklamalar yapılmalıdır.

17. Aynı dersi veren öğretmenlerle işbirliği yapılmalıdır.

18. Diğer ders öğretmenleriyle işbirliği yapılmalıdır.

19.  Biyokimya dersiyle ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikler takip edilerek, öğrencilere aktarılmalıdır.

20. Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine uygun olarak ölçme değerlendirme teknikleri uygulanarak ölçme ve değerlendirme yapılmalıdır.

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

Biyokimya dersi için;

·                Çoktan seçmeli testler

·                Doğru-yanlış soruları

·                Eşleştirme soruları

·                Tamamlama (boşluk doldurma)  soruları

·                Kısa cevaplı yazılı yoklamalar

·                Uzun cevaplı yazılı yoklamalar

·                Soru-cevap

Şeklinde ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılır.

 

ÜNİTELER

ÜNİTE I: BİYOKİMYAYA GİRİŞ

1.      Biyokimya İle İlgili Temel Kavramlar

2.      Klinik Biyokimya ve Önemi

3.      Biyolojik Materyaller

4.      Biyolojik Materyallerin Laboratuvara Gönderilmesi 

5.      Biyolojik Materyallerin Saklanması

6.      Biyolojik Materyallerin Analize Hazırlanması

7.      Biyokimyasal Analizler

8.      Biyolojik Materyal Alınması ve Laboratuvara Gönderilmesinde Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları 

8.1.                                        Hemşirenin Kişisel Güvenlik Önlemlerini Alması

8.2.                                        Materyalin korunması

8.3.                                        Çevrenin korunması

 

ÜNİTE II: İDRARDA YAPILAN ANALİZLER VE KLİNİK ÖNEMİ

1.                        İdrarın Klinik Önemi

2.                        İdrar Numunesinin Toplanması

3.                        İdrar Analizleri

3.1.                 Fiziksel Analiz

3.2.                 Kimyasal Analiz

3.2.1. İdrarda Kimyasal Analizi Yapılan Parametreler ve Klinik Önemi

3.3.                 Mikroskobik Analiz

 

ÜNİTE III: KANDA YAPILAN ANALİZLER

  1. Kan ve kanın Klinik Önemi
  2. Kanda Yapılan Analizler

2.1. Kanın Alınması ve Saklanması

2.2. Antikoagülan Maddeler

2.3. Kan ve Kan Ürünleri

  1. Kanda Yapılan Biyokimyasal Analizler

3.1. Kanda Glikoz Analizi ve Klinik Önemi

3.2. Kanda Protein Analizi ve Klinik Önemi

3.3. Arka Azot Maddeleri  (NPN) Analizi ve Klinik Önemi

3.4. Böbrek Fonksiyon Testleri ve Klinik Önemi

3.5. Kanda Bilirubin Analizleri ve Klinik Önemi

3.6. Kanda Lipit Analizleri ve Klinik Önemi

3.7. Kanda Enzim Analizleri ve Klinik Önemi

3.8. Kanda Elektrolitlerin Analizi ve Klinik Önemi

3.9. Kan Gazları ve Ph’nın Önemi

3.10.    Kanda Hormon Tetkikleri ve Klinik Önemi

3.11.    Kanda Tümör Markırları Analizi ve Klinik Önemi

  1. Kanda Yapılan Hematolojik Analizler

4.1. Kan Hücreleri Sayımı (HEMOGRAM=CBC) ve Klinik Önemi

4.1.1.   Eritrosit Sayımı

4.1.2.   Hemoglobin

4.1.3.   Hemotokrit

4.1.4.   Eritrosit İndeksleri

4.1.5.   Lökosit Sayımı

4.1.6.   Trombosit Sayımı

4.2. Kan Grupları Tayini ve Klinik Önemi

4.3. Rh Tayini ve Klinik Önemi

4.4. Sedimantasyon Hızı Ölçümü ve Klinik Önemi

4.5. Kanama,  Pıhtılaşma Zamanı Ölçümleri ve Klinik Önemi

4.6. Protrombin Zamanı Ölçümü ve Klinik Önemi

4.7. Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (APTT) ve Klinik Önemi

 

ÜNİTE IV: DİĞER BİYOLOJİK MATERYALLERİN ANALİZİ

1.                               Beyin Omurilik Sıvısı Analizleri ve Klinik Önemi

2.                               Transuda ve Eksuda Sıvıların Analiz ve Klinik Önemi

2.1.                         Perikard Sıvıları Analizi

2.2.                         Plevra Sıvıları Analizi

2.3.                         Periton Sıvıları Analizi

3.                               Mide Suyu Analizleri ve Klinik Önemi

4.                               Duodenum Sıvısı Analizleri ve Klinik Önemi

5.                               Eklem Sıvısı Analizleri ve Klinik Önemi

6.                               Balgam Analizleri ve Klinik Önemi

7.                               Kusmuk Analizleri ve Klinik Önemi

8.                               İltihap Örnekleri Analizleri ve Klinik Önemi

9.                               Ürogenital Sıvı Analizleri ve Klinik Önemi

10.      Gaita Analizleri ve Klinik Önemi

10.1.    Fiziksel Analiz

10.2.    Kimyasal Analiz

10.3.    Mikroskobik Analiz

 

 

© 2013 Halil POLAT - Resmi Web Sitesi - Tüm Hakları Saklıdır. | Tasarım: AKSETWEB